Obvestila

Po tiskovni konferenci, na kateri so bili prisotni Matjaž Knap, poveljnik CZ Cerknica, Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba CZ, Zdravko Kovač, komandir PP Cerknica, Blaž Kranjc, vodja intervencije, Marko Rupar, župan občine Cerknica, Jernej Drofenik, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Tamara Čehovin, UVHVVR, območni urad UO Postojna, Pavel Pollak, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Janja Turšič, Agencija RS za okolje, Anton Kranjc, direktor komunale Cerknica, vam sporočamo nekaj skupnih ugotovitev:

 • trenutno še ne moremo podati uradnih rezultatov o prisotnosti škodljivih snovi v zraku, vodah in tleh (spremljajte ARSO, NIJZ, ELME),
 • pristojne institucije že opravljajo analize, ki se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih dneh,
 • večina prašnih delcev v zraku se je najverjetneje že posedla, vendar zadrževanje na prostem še vedno ni priporočljivo,
 • svetujemo uporabo priporočil Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v zvezi z krmljenjem živine, skrbi za živali in uporabi izdelkov z vrta ter navodil za rejce krav molznic in drobnice
 • svetujemo uporabo priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob požaru,
 • sanacija pogorišča bo predvidoma potekala šele po 24. 6. 2019 ob zaključku šolskega leta in ob boljših vremenskih pogojih
 • prekuhavanje pitne vode je potrebno do preklica (spremljajte JPK Cerknica).

Zaradi požara v tovarni in skladišču izolacijskega materiala Fragmat v Podskrajniku Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kmetovalcem svetuje, da si rezultatov analiz na onesnaženem območju: 

 • krave molznice in drobnico, namenjene za proizvodnjo mleka, ne pasejo oziroma jih ne krmijo s krmo, ki je pridobljena na pašnikih, ki so so bili pokošeni po požaru (do vključno 14. junija)
 • da krave molznice in drobnico, namenjene za proizvodnjo mleka, krmi s krmo, pridobljeno pred požarom oziroma izven območij doma. 

Rezultate analiz pričakujejmo v drugi polovici prihodnjega tedna. UVHVVR bo o rezultatih takoj obvestila javnost. 

Območje dima, kot ga je določila na podlagi prejetih informacij UVHVVR, lahko vidite na zgornji sliki. 

 

Ostanke s pogorišča, ki so prileteli na vaša zemljišča, pospravite v plastične vreče in jih pripeljite v zbirni center komunale Cerknica. Uporabite zaščitne rokavice.

Zaradi požara v tovarni in skladišču izolacijskega materiala Fragmat tim d.o.o. v Podskrajniku dne 13. 6.2019 Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin občanom svetuje, da do pridobitve rezultatov analiz na onesnaženem območju:

 • živali ne pasejo oziroma jih s paše umaknejo v hleve.

Kjer to ni mogoče, naj živalim na pašnikih omejijo gibanje in pokladajo krmo, pridobljeno z neonesnaženih območij oz. pridobljeno pred nastankom požara 13. 6. 2019.

 • omejijo gibanje hišnih ljubljenčkov.

Priporoča se:

 • da se živali krmi s krmo, pridobljeno pred nastankom požara oz. pridobljeno izven prizadetih območij,
 • da se krmo, ki je pridelana na onesnaženem območju, po požaru označi in namesti ločeno od ostale krme,
 • da se živali napaja z vodo iz javnega vodovoda
 • da se sadja in zelenjave, pridelane znotraj območja požara, ne uživa oziroma se pred uživanjem temeljito opere.

 

Priporočila veljajo do pridobitve rezultatov analiz oziroma do izdaje nadaljnjih ukrepov.

/vir: Radio94/

 

 

Priporočila za prebivalce /vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje/

 • Če ste na zadimljenem območju oziroma v prostoru, kjer je mogoče zaznati vonj po dimu, se z njega čim prej umaknite. 
 • Ves čas upoštevajte sprotna navodila ekip za reševanje oziroma Uprave RS za zaščito in reševanje.
 • Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.
 • Osebna dekontaminacija: če ste bili izpostavljeni snovem, ki so nastajali pri požaru, odstranite prah in onesnaženo obleko ter jo shranite v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo operite z milom in velikimi količinami vode. Obrišite se in ponovno izperite.
 • Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognemo, dokler ta območja niso očiščena.
 • Izogibajte se dotikanju izpostavljenih površin in tekočin, ki so povezane s požarom. 
 • Uporaba pitne vode - upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode.
 • Priporočamo čiščenje površin, ki jih je dosegel dim.
 • Priporočamo, da vrtnine in sadje, ki so vidno onesnažene s sajami in bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo, zavržete. Ostale vrtnine in sadje pred zaužitjem  temeljito operite.
 • Če je mogoče, preprečite raznos onesnaževal (pepela) v neonesnažena območja (npr. menjava obutve, uporaba predpražnika, čiščenje tačk domačih živali).

V Mercator Centru v Cerknici kupci odločate o tem, komu bo Mercator podaril sredstva za delovanje. Sodelujemo tudi gasilci iz PGD Cerknica.

Veseli bomo, če nam boste namenili glas.

Image

 

ZBOR MLADIH gasilcev PGD Cerknica

Redni letni občni zbor za gasilsko mladino PGD Cerknica bo v soboto, 26. januarja 2019, s  pričetkom ob 15. uri. Zbor mladih bo potekal v sejni dvorani gasilskega doma PGD Cerknica.

Vabljeni pionirji, mladinci in tudi starši.

 

OBČNI ZBOR PGD Cerknica

Redni letni občni zbor za članice in člane PGD Cerknica bo v soboto, 26. januarja 2019, s  pričetkom ob 19. uri. Občni zbor bo potekal v sejni dvorani gasilskega doma PGD Cerknica.

Vabljeni!

Občni zbor 2018

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Svoj del dohodnine lahko namenite tudi PGD Cerknica. Kliknite za predpripravljen obrazec in navodila.

Obrazec lahko izpolnite tudi preko sistema eDavki (potrebno je digitalno potrdilo).

Za vaš del se vam v naprej lepo zahvaljujemo.

Mentorji gasilske mladine, iz PGD Otave, PGD Begunje pri Cerknici, PGD Dolenje Jezero, PGD Dolenja vas in PGD Cerknica, smo združili moči in pod taktirko predsednika komisije za delo z mladino pri GZ Cerknica Marka Medena in Blaža Kranjca, mesec november posvetili izobraževanju gasilskega pomladka.

Tako smo v soboto 10.11.2018 v prostorih društva PGD Cerknica organizirali izobraževanje za bronasto, srebrno in zlato značko, kjer so bodoči gasilci spoznali zgodovino in organiziranost gasilstva, naravne nesreče, vzroke in nevarnosti požarov in gašenje le teh z različnimi gasilnimi sredstvi. Spoznali in ogledali so si tudi gasilsko zaščitno in reševalno opremo.

Bronasto značko je pionirjem predaval Matjaž Meden, srebrno značko sta mladincem predstavila Blaž Kranjc in Boštjan Strmšek, pri zlati znački pa sta pripravnike vodila Marko Meden in Goran Kovačevič.

V programu za usposabljanje mladine so poleg strokovnih vsebin zajete tudi veščine. Za vsako spretnostno področje pa je tudi program vsebin, ki naj bi jih posameznik osvojil.

Le-to smo izvedli v soboto 24.11.2018, in sicer za gasilske pionirje veščino preventivec v gasilnem domu Begunje pri Cerknici. Veščino je pionirjem predstavil Marko Meden, nato pa so v sodelovanju z mentorji izdelali plakate z preventivno vsebino.

V gasilnem domu PGD Cerknica pa je gasilska mladina v sodelovanju za ekipo bolničarjev PGD Cerknica usvajala veščino bolničar. Teoretično znanje jim je predstavil Matic Zalar, nato pa so na treh deloviščih usvajali praktična znanja iz področja imobilizacije udov, zaustavljanja krvavitev in TPO-temeljnih postopkov oživljanja.

Na izobraževanju sta nas obiskala in pozdravila naše prizadevanje in sodelovanje otrok tudi predsednik GZ Cerknica Rajko Intihar in poveljnik GZ Cerknica Zdravko Novak.

Naš cilj je pridobiti kar največ otrok z ustreznim znanjem, ki ga bodo znali pravilno uporabiti v danih situacijah. Pomembno jih je seznaniti, kaj lahko mladi naredijo v smislu požarne preventive. Tudi njim je naložena skrb za požarno varnost. Ne sme nam biti vseeno koliko znanja in na kakšen način ga bomo posredovali vsem pionirjem in mladincem, ki se vključujejo v gasilsko organizacijo, saj jih navsezadnje želimo čimveč obdržati v gasilskih vrstah tudi kot operativne gasilce.

V soboto 24.11.2018 bosta potekali izobraževanji za mladino za pridobitev veščin preventivec (pionirji) in bolničar (mladinci).

Izobraževanje bo potekalo na meddruštveni ravni in sicer: PGD Begunje, PGD Dolenja vas, PGD Dolenje Jezero, PGD Otave in PGD Cerknica.

Začetek izobraževanja bo ob 9.00 uri, konec je predviden okoli 12.00 ure.

Otroci, ki se bodo udeležili izobraževanja za veščino preventivec, prosimo, da imajo s seboj barvice, flumastre in škarje za papir.

Občane obveščamo, da je pri vhodu v gasilski dom Cerknica nameščen javno dostopni avtomatski eksterni defibrilator (AED), ki je prosto dostopen 24 ur dnevno, vse dni v letu.

 

AED