Požarno brambo, eno najstarejših na širšem območju Cerknice, je leta 1887 ustanovil Janez Korče, kmet iz Cerknice. Na prvem sestanku se je zbralo 20 ljudi. Njihove gasilske obleke so sešili cerkniški krojači in vsak gasilec je dobil svojo opremo. Ostalo orodje (še iz 18. stoletja) in brizgalno so imeli spravljeno v garaži na Taboru (predel Cerknice), ki je bila v privatni lasti gospoda Obreze. Po njegovi smrti je župan zahteval, da se gasilci izselijo, vendar ga je prvi predsednik, Janez Korče, prepričal, da so lahko ostali. Pod okriljem brambovcev je bila tudi pihalna godba, njihov požarni okoliš pa je poleg Cerknice obsegal tudi območje Loške doline.

Prvega predsednika je leta 1908 zamenjal Matija Obreza starejši, ki je brambovce vodil do 1. svetovne vojne. Med vojno je društvo životarilo, saj je kar nekaj gasilcev vodne cevi zamenjalo za puške in žal se marsikateri brambovec ni vrnil domov. Posledice so se kazale še nekaj let po vojni. Leta 1920 je predsednik postal Janez Otoničar, Požarna bramba pa se je preimenovala v Gasilsko društvo. 20. leta 20. stol. so bila izredno pomembna za cerkniške gasilce. Leta 1924 skupaj s pihalno godbo preselili v nov gasilski dom na Gerbičevi ulici, v katerem so domovali do 2006, leta 1929 pa so kupili motorno brizgalno.

Med 2. svetovno vojno je delovanje društva popolnoma zamrlo, saj je italijanski fašizem razpustil društvo, orodje podržavil in nastavil poklicne gasilce, ki so le opazovali, kako so hiše izginjale v ognju. Po kapitulaciji italijanske vojske je nemški okupator uničil vse, tako da ni ostala niti ena sama gasilna cev. Zamrtje društva je bila tudi posledica odhoda cerkniških gasilcev v vojno, saj je bilo kar 19 članov udeleženih v Narodno osvobodilnem gibanju.

Jeseni 1945 je društvo ponovno zaživelo, popravili so gasilni dom, dobili so nov društveni prapor (1. prapor so dobili ob 20-letnici obstoja društva) in pod vodstvom Janeza Otoničarja začeli nabavljati novo orodje. Od italijanske vojske so dobili star gasilski avtomobil, motorno brizgalno in še nekaj dodatnega, vendar nujno potrebnega, orodja.

Do leta 1955 je Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica (dalje PGD Cerknica) kot društvo kategorije A spadalo pod okrajno Gasilsko zvezo Postojna, potem pa je bila v Cerknici ustanovljena občinska Gasilska zveza.

 

 

Leta 1958 so dobili nov avtomobil TAM z mehanično lestvijo in sireno, ki so jo namestili na stolp, ki pa tudi ni bil v najboljšem stanju. Garažo, v katero so pospravili opremo in orodje s treh različnih koncev, so slavnostno otvorili ob 75-letnici društva leta 1962. Pomembna pridobitev v 60. letih 20. stol.  je bila tudi motorna brizgalna Rosenbauer, tako da so skupaj imeli kar 3 brizgalne.

S pomočjo prebivalcev Cerknice so leta 1977 kupili novo kombinirano vozilo TAM 60, tri leta kasneje pa so svoj vozni park povečali še z novo avtocisterno TAM 130. Leta 1977 je bil z ustanovitvijo Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požari Občine Cerknica podpisan samoupravni sporazum, v okviru katerega so določili, da je gasilstvo splošnega družbenega pomena, da ga je treba finančno podpreti in šele tako bodo gasilci uspešno in zadovoljivo opremljeni. Iz teh sredstev je PGD Cerknica dobilo še del sredstev za nakup avtomobila in nekaj opreme. Konec 80. let je bila ta skupnost ukinjena in cerkniški gasilci so pripadli skupščini Občine Cerknica (Oddelek za ljudsko obrambo).

Proces preobrazbe družbene lastnine v lastnino z znanim lastnikom je bil izveden 1994 in od takrat je vsa lastnina (zemljišče, gasilski dom, oprema in orodje) v lasti gasilskega društva. Dve leti kasneje je bilo društvo imenovano za izvajanje nalog širšega pomena, in sicer za izvajanje nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi in nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu na območju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke. Leta 1997 je društvo z Ministrstvom za obrambo podpisalo pogodbo o sofinanciranju, od Industrijskega gasilskega društva Brest je prevzelo opremo za reševanje ob prometnih nesrečah. V naslednjem letu so z Občino Cerknica podpisali še pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe. To v Občini Cerknici opravljajo različna društva, ki so razporejena v 4 sektorjih. PGD Cerknica spada v sektor I Cerknica in ima v njem osrednje mesto.

Kot društvo III. kategorije je zadolženo za posredovanje pri zgoraj omenjenih nesrečah, poleg tega pa še za nesreče v primeru neurja, močnega vetra, toče, udara strele, suše, industrijske nesreče, za gašenje požara v naravnem okolju, na objektu, na prometnem sredstvu, poskrbijo tudi v primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, električno energijo, plinom in telefonskimi zvezami. Tu velja omeniti pomoč pri odpravljanju posledic neurja v Železnikih septembra 2007.

Leta 2001 so položili temeljni kamen za izgradnjo novega gasilskega doma, ki so ga slavnostno otvorili leta 2006. Pomembni pridobitvi sta bili tudi nakup dveh avtomobilom. Kombi Renault Master uporabljajo za prevoz članov, tovorno vozilo MAN so odpeljali na predelavo in danes služi kot avtocisterna.

V zadnjih 30 letih je društvo veliko svojega časa in denarja namenilo izobraževanju in izpopolnjevanju svojih članov, tako da je iz društva, ki po 2. svetovni vojni ni imelo niti podčastnika, kaj šele častnika, nastalo društvo s precejšnjim številom gasilcev, ki imajo opravljene različne šole in tečaje specialnosti. Nekaj dobrih rezultatov so dosegli tudi nagasilskih tekmovanjih.

Leta 1984 so prejeli bronasto priznanje OF, v letu 2007 jim je Civilna zaščita podelila Zlati znak (priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami), od Občine Cerknica so prejeli najvišjo občinsko nagrado, in sicer Priznanje 12. junij Občine Cerknica za dolgoletno požrtvovalno in nesebično delo ter pomemben prispevek in zasluge za napredek in razvoj Občine Cerknica.

 

 

Društvo od leta 1997 izdaja društveni koledar, ki ga vsako leto razdelijo po gospodinjstvih v Cerknici.

Danes se društvo lahko pohvali z okoli 250 člani, novim gasilskim domom, 4 gasilskimi avtomobili (2 avtocisterni, 1 kombi, 1 vozilo, namenjeno izključno za reševanju v prometnih nesrečah) ter zagnanim predsednikom Jožetom Turšičem.

 

Cerknica, marec 2008