Obveščamo vas, da smo prejeli uradne rezultate 4 vzorcev travinja in 1 vzorca ameriških borovnic. V vseh primerih je bila ugotovljena vsebnost poliaromatskih ogljikovodikov pod mejo detekcije.

S tem so prenehali veljati nasveti za kmetovalce glede omejitve paše in košnje travinja. Še vedno pa na UVHVVR svetujejo, da vidne ostanke s pogorišča odstranite s pašnikov in travnikov ter jih odpeljete v zbirni center Komunale Cerknica.